Artsobservasjoner

Årsmøte 2016_forslag


 Forslag til vedtektsendringer for behandling ved NZF hovedforeningens årsmøte i 2017
Forslag om endring i medlemsbetingelse og fordeling av kontingent i relasjon til lokallag
1. Det skal åpnes for mulighet til å melde seg inn i NZF som lokallagsmedlem uten å samtidig motta/abonnere på tidsskriftet ”Fauna”, og til en redusert kontingent avspeilende dette. Denne muligheten skal også gjøres tilgjengelig for eksisterende medlemmer som ønsker å endre sitt medlemskap til lokallagsmedlemskap. Medlemskontingent for lokallagsmedlem og derved uten ”Fauna” settes til 1/2 av til enhver tid gjeldende full kontingent. Lokalmedlemskap forutsetter tilknytning til lokallag. Dersom lokallag ved inkurie ikke er oppgitt ved innmelding, tildeles lokallag sjablongmessig til nærmeste lokallag. Lokallagstilknytning gjelder inntil medlemskap opphører eller medlemmet spesifiserer endring. For lokallagsmedlemmer skal hele kontingentbeløpet uavkortet gå til tilknyttet lokallag så lenge ikke medlemmet ønsker endret medlemskap eller lokallag.

2. For medlemmer som betaler fullt medlemskap (med ”Fauna”) så skal det ved innmelding hhv. betaling, enkelt kunne angis om man ønsker tilknytning til et lokallag. Slik lokallagstilknytning gjelder inntil medlemskap opphører eller medlemmet spesifiserer endring. For medlemmer som har angitt tilknytning til lokallag, så skal kontingenten for fullt betalende medlemmer fordeles etter følgende nøkkel:

Ø For 1-30 fullt betalende medlemmer tilknyttet et enkelt lokallag skal hele kontingenten for disse uavkortet tilføres lokallaget

Ø Fra og med fullt betalende medlem nr 31 tilknyttet samme lokallaget, så skal et beløp lik ½ av til enhver tid gjeldende kontingent uavkortet gå til lokallaget.

Ovennevnte endringer vil favorisere aktiviteter i lokallagene, senke terskelen for medlemskap, og gi økt handlingsrommet for aktiviteter og tiltak i forhold til dagens modell. Ut fra de ti siste årenes utvikling med sterkt fallende antall av og aktivitetsnivå i lokallag for NZF tror Sørlandsavdelingen av NZF at dette er en riktig vei å gå for å kunne bidra til å snu en uheldig trend.


Presentert på årsmøtet i NZF – Sørlandsavdelingen på Agder Naturmuseum 24. Januar 2016

Ingen kommentarer: