Artsobservasjoner

onsdag 15. januar 2014

Mangfold av arter - truete arter av insekter i Rislevikområdet på Flekkerøya i Kristiansand

 Furusotblomsterflue hunn på hundekjeks. Det er en art som bare er funnet to plasser i Norge, blant annet av Frank Arild Strømmen. Blomsterenger er viktig for mange arter skulle en tro, men ikke bare det - larven er knyttet til gammel skog dvs gamle løvtrær med råtehull i følge Artsdatabankens faktark. Interessant!
 Gulflekket fotblomsterflue, hunn på hundekjeks. Denne er ikke på rødlista i Norge, men Norge har kanskje halvparten av verdensbestanden.
 En hann av samme art!
 Svart pelsblomsterflue, nok en sterk truet art (EN) fra Rislevikområdet.Den holder til i gammel løvskog hvor larven lever i - og er avhengig av - fuktig, råtnende ved i trestammer og -røtter. Det surrer av blomsterfluer i enga. Men ved å kikke nærmere på mange sjeldne arters krav til miljøet får en et annet bilde!
 Junivepseblomsterflue, enda en sterkt truet art. forekommer i våre varme og tørre kyststrøk på Sør- og Østlandet. Larvens næring er ukjent (lever i maurkolonier).
 Vi beveger oss nå over i ei annen spennede artsgruppe, breiteger! Det er nylig kommet ut ei lita svensk bok med alle artene som gjør det mer inspirende å kikke på disse. Denne dvergbreitega er sårbar (VU) på rødlista. Arten finnes på maskeblomster eller leppeblomster på varme steder, i rasmarker og kantsoner mot skog. Nok en art som er funnet i Rislevikområdet.
Greinflattege, er ikke truet - men likner veldig på en annen art som også er funnet i Risleviga, løvflattege (sårbar). En art vi har lite kunnskap om, men er gått kraftig tilbake i Sverige. Skogbruk og moderne jordbruk ses på som trusler mot arten.

 
Frank Arild Strømmen er en entusiastisk og dyktig insektfotograf, og det er mye spennede å oppdage i blomsterengene på Flekkerøya. Åpne blomsterrike enger er viktige for mange insekter, men disse korte glimtene inn i insektenes verdengir et interessant bilde på hva som skal til fo å få et rikt og spennede insektliv. Død ved av lauv, ulike blomsterarter, et gunstig klima.
 
Gjengroing av kystlandskapet er kanskje ikke bare negativt, gamle døde trær sammen med åpne blomsterenger gir til sammen levesteder for mange sjeldne arter..
 
 
Vi må altså både ta vare på de gamle slåttengene og gammelskogen!
 
Hvorfor dette innlegget akkurat nå? Jo det er tid for å søke om midler til et slåttemarksprosjekter!
 
NZF Sørlandsavdelingen er allerde i gang med flere prosjekter, men vi ser at behovet er stort og forsøker derfor å få til et nytt prosjekt i dette området.
 
Fotos: Frank Arild Strømmen
Tekst: Asbjørn Lie.

1 kommentar:

AnitaH2 sa...

Flotte bilder! Du har ikke tilfeldigvis litt mer opplysninger om den tegeboka? Forfatter, tittel, ISBN eller noe? De er jo så flotte!