Artsobservasjoner

torsdag 10. januar 2013

Sjeldne insekter på Flekkerøya - hvordan kan vi bidra til å ta vare på dem.

Er det nok å legge inn en observasjon i Artsobservasjon og tro at dens levested dermed er sikret? På Flekkerøya var det kantklipp som slo negativt ut for disse insektene. Etter forrige innlegget om ildsandbia på Flekkerøya tok vi kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for å høre litt om hva vi kan gjøre for å bidra til å ta vare på sjeldne arter, og ikke minst viktige områder for disse.
 

 Dette svaret fikk vi fra Pål Klevan, senioringeniør på Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder:
"Hei. Flott artikkel på NZF sin blogg og flotte bilder av bia.

Vet ikke hvor godt du kjenner 
www.naturbase.no, men det er i alle fall forvaltningens eget verktøy for registrering av viktige naturområder. Dette inkluderer bl.a. viktige naturtyper, viltkart og verneområder. Artsmodulen i Naturbase er tilpasset forvaltningsmessig interessante arter og ofte større områder, mer enn enkeltobservasjoner (slik som Artskart fungerer). For å få disse områdene inn i Naturbase, slik som Asbjørn foreslår, må jeg ha litt mer informasjon både i forhold til avgrensingen og hva som finnes av vegetasjon innenfor dette området. Dette fordi jeg må legge området som en naturtype (kanskje «artsrik vegkant» kan være velegnet?) eller ev. utvide eksisterende naturtyper som er registrert i nærheten fra før (hvis det skulle passe).

Jeg legger ved to kartutsnitt (ortofoto) her basert på der hvor punktene dine ligger i Artskart. De grønne områdene på kartene er nye naturtypelokaliteter som ble registrert nå i sommer («rik kulturlandskapssjø» og «strandeng»). Har du mulighet til å tegne noen streker på disse kartene, ev. gi en beskrivelse av hva du mener er de viktige områdene for ildsandbia?
Kan du huske litt av artssammensetningen (botanikk) for øvrig i disse områdene og har du ev. noen oversiktsbilder fra områdene?


Når det gjelder skjøtsel av områdene, vil jeg tro at det skal gå an å få til en avtale om senere kantslått i dette området. Det er Fylkesmannen som er grunneier for dette området (på vegne av Direktoratet for naturforvaltning), men det er Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde som er forvaltningsorgan for den delen som er vernet og Kristiansand kommune som står for den praktiske forvaltningen/skjøtselen av dette arealet som friområde (inkludert turstinettet). Jeg skal ta den dialogen med nødvendige personer når vi har fått avgrenset området."

 

Junivepseblomsterflue  (EN) et annet sjelden og truet insekt på Flekkerøya.

Frank Strømmen svarer:
"Hei.
Takk for god tilbakemelding.

Har ikke vært klar over naturbase.no   Har antatt at dokumentasjon via artsobservasjoner var riktig vei å gå for at mine observasjoner skulle komme til nytte. 

Blomster, busker og naturtyper kan jeg ingenting om, men jeg syntes ditt forslag om "artsrik vegkant" høres  fornuftig ut. 

På mine turer til området ved Mæbøstjønna har jeg vandret gjennom skauen fra Storekjønn,  via kjærlighetsstien.  Har så "inspisert" turstien fra litt øst for Mæbøstjønna og så sydvestover helt til sjøen. (har ikke sjekket andre veien, nordøst)  Det er mer eller mindre sammenhengende blåknappblomster på hele dette området langs veien.  Også i "smålommer" og skråninger hvor det ikke er gjengrodd er det blåknapp.  Har lagt inn 5 forskjellige artobservasjoner på artsobs. men har sett bia noen flere ganger uten å få greie bilder.  Har sett arten helt ned  mot sjøen sydvest for nederste bilde og også oppe i bakken sydøst for nederste bilde.  Er det overskyet så holder bia seg i skjul.  Jeg tror det er helt tilfeldig hvor jeg har funnet biene.  Antageligvis  benyttes hele veistreknigen og at den totale mengde blåknapp gjør at den har greid seg.  Hvis blomstene får blomstre i fred og bia får litt hjelp til at ikke bolplassene gror igjen så håper og tror jeg at det vil være liv laga for Ildsandbia på øya.  Det var sent på sommeren når jeg oppdaget biene. Må kanskje starte litt tidligere neste år få å få med hannene også.  Skal da også kikke etter Bakkevepsebia som parasitterer på Ildsandbie.  Den anses for å være utdødd i Norge men jeg er blitt spurt om å holde et øye etter den.

Bildene jeg har tatt i området er kun makro.  Nærbilder av innsekter som ikke duger som oversiktsbilder.  

I året som gikk la jeg inn på artsobservasjoner bilder ( Flekkerøy)  av mange sterkt utryddingstruede arter. Bl.a 6 blomsterfluearter.  Har fått mange kommentarer om artsrikdommen på øya."

Nytt tilsvar fra Pål K:


"Veldig spennende, og et flott initiativ. Det er alltid positivt med den type registreringsarbeid, og artsobservasjoner er riktig veg å gå med denne type observasjoner. Vi bruker resultatene derfra i vår forvaltning av arealene. Problemet med både artskart og artsobservasjoner er at mengden data kan bli litt overveldende i enkelte områder (ta f.eks. et utsnitt av alt som er registrert på Lista), slik at for en vanlig saksbehandler i kommunen blir vanskelig å sortere data. Vi forsøker derfor å trekke ut de viktigste områdene og få disse inn i Naturbase, for her er vi mer sikker på at data blir tatt hensyn til. I Naturbase har vi også mulighet til å legge til forvaltningsråd eller skjøtselsråd osv. samtidig som at det skal følge en forklaring på hvorfor området er viktig. Du må fortsette å legge ting inn i Artsobservasjoner, men vi (jeg) setter i tillegg pris på å bli informert om nye arter eller lokaliteter som vi må ta spesielt hensyn til.

Mulig jeg tar meg en tur ut dit for å se på hvordan avgrensingen av en Naturbase-lokalitet best kan gjøres. Blir gjerne med på en tur for å se etter ildsandbia til sommeren også hvis det skulle passe sånn.


Pål K."


 Skal vi konkludere, så er det viktig å peke på og ta kontakt med forvaltningsmyndighetene for få kartfestet og verdisatt viktige områder. 

Da håper vi at dette arbeidet hjelper til med å ta vare på viktige naturtyper og arter på Flekkerøya.

Innlegg ved Asbjørn Lie, fotos: Frank Strømmen.


Ingen kommentarer: