Artsobservasjoner

mandag 23. mars 2015

SABIMA kartleggingstur til Oksøy 16. august 2015

Oksøy er fredet som naturreservat på grunn av hekkende sjøfugl, og det er sildemåkene som dominerer.
 
Det er påbegynt et arbeid med å lage skjøtselsplan for Oksøy naturreservat (Agder naturmuseum i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling). Fylkesmannen via Statens Naturoppsyn har allerede igangsatt et større tiltak for å fjerne sitkagran (sitkagran) fra øya.
 
Det er kartlagt mye arter tidligere da spesielt karplanter, hageplanter knyttet til fyrstasjonen, det har vært gjennomført regelmessige tellinger av hekkende sjøfugl - gjort mange andre fugleregistreringer på øya. Høsten 2014 gjorde Agder botaniske forening en grundigere kartlegging av moser på øya. Kunnskapsgrunnlaget er forholdsvis godt for å kunne gjennomføre skjøtselstiltak på øya.
Men forholdsvis lite er kjent om insekter og andre dyregrupper.
 
Mer omfattende insektundersøkelser vil bli gjennomført i 2015 (Kai Berggren)
 
Det vil bli arrangert en kartleggingstur i regi av SABIMA (se: http://www.sabima.no/felles-kartleggingsturer-i-2015) i samarbeid med NZF Sørlandsavdelingen søndag 16. august:  Oppmøte 10.00 på Flekkerøy (sted kommer). Retur ca. 15.00. Oksøy er en øy utenfor Kristiansand med et rikt biologisk mangfold. På grunn av båtskyss er antall plasser begrenset. Mulighet for overnatting fra lørdag. Påmelding innen 1. august til Kristoffer Bøhn. Turen kan kombineres med Botanisk Forenings kurs i kartlegging og floravokteri i Kristiansand dagen før.
 
Kysthumle fotografert av Eldar Wrånes på Oksøy sommeren 2014 viser at det er finnes andre interessante arter på øya. Kysthumle står som "nær truet" i den norske lista over sjeldne og truete arter.
 
Større fokus vil bli lagt på å registrere andre organismegrupper som og insekter (lav, sopp), og bruke den kunnskapen i forbindelse med skjøtselen av  naturen/kulturlandskapet på øya.
Tor Sigvald Johansen, geolog på Agder naturmuseum har også vært med ut og kikket nærmere på geologien, her en kvartsgang som strekker seg ut i havet.
 
Sommeren 2014 ble det oppdaget en ny art av karplanter på øya, strandbete. Den er rødlistet (VU), men også spesiell ved at den spres med havstrømmer. Det er mye spennende geologi og biologi på øya.
 
Så det er bare å melde seg på SABIMA kartleggingsturen, botanisk forenings kartleggingskurs. Du kan også ta direkte kontakt med meg via e-post: asbjorn.lie@Kristiansand.kommune
Det er muligheter for å overnatte på øya.
 
Da håper jeg på å se mange av dere på Oksøy i sommer.
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: