Artsobservasjoner

mandag 12. oktober 2015

Planter og dyr i ålegrasområder, en presentasjon av ålegrasprosjektet på Agder naturmuseum tirsdag 13 oktober 2015


Ålegrasenger finnes i beskyttete bukter mange steder i Kristiansand. Det er svært viktige områder for planter og dyr. Foto: Per Arvid Åsen.


Makrellterne hekker ofte på små holmer i slike ålegrasenger, disse er svært viktige og produserer mange unger hvert år. Denne er fotografert i Stræden ved Ternevika, et av de viktigste hekkeområdene for makrellterne i Kristiansand. Her er det også store og viktige ålegrasenger.
Vi har foretatt en totaltelling av makrellterne og fulgt godt med på hvordan hekkingen har gått i år!
Foto: Asbjørn Lie


Villmink, fotografert i båthavna Kongshavn, får gjerne skylda for tilbakegangen til sjøfuglene, og i mange tilfaller også med rette. Foto: Asbjørn Lie


Men tilgangen på mat, dvs. småfisk er også en viktig faktor for at makrellterna skal trives og få fram unger. Derfor har vi også satt igang med noen enkle undersøkelser av fisk i ålegrasengene. Arvid Kvarenes har kontroll, mens Jan Ivar Eeg og Geir Holbær ror ut nota. Foto: Asbjørn Lie


Her er Arvid Kvarenes, Geir Holbær, Jan Ivar Eeg, Lillian Tveit og Ann-Elin Synnes i ferd med å trekke inn kastenota i ei ålegraseng på Kvarenes i Randesund. Foto: Asbjørn Lie


Her holder Arvid Kvarenes ei berggylte som vi fikk i nota, som ellers var full av småfisk. Ikke rart - ålegrasengene er viktige oppvekstområder for fisk! Foto: Asbjørn Lie

En liten torsk fra ålegrasenga. Ålegrasengene er viktige oppvekstområder også for torsken.
Foto: Asbjørn Lie


Strandrødtopp. Foto: Asbjørn Lie
"Ålegrasprosjektet" begrenser seg ikke til å registrere ålegras. Vi registrer et bredt spekter av artgrupper knyttet til de beskyttede havbuktene med ålegras og mudderområder, sjøfugl, insekter ulike grupper med sjødyr, sjeldne og truete planter i strandengene som denne strandrødtoppen fra Stræden ved Ternevika. Vi samler inn marine alger som konservator Per Arvid Åsen, på Agder naturmuseum tar vare på og artsbestemmer. Gjennom prosjektet lærer vi å artsbestemme og dokumentere hvilke arter som finnes her. 

Detter har vi skjønt at er svært viktige områder å ta bedre vare på enn det vi gjør i dag!

Høres dette interessant ut så kom på Agder naturmuseum så vil Øyvind Fjeldsgård, Lillian Tveit, Ann-Elin Synnes og Asbjørn Lie vise bilder og fortelle mer om mange av de flotte opplevelsene og registreringene vi har gjort i sommer. Vi er bare så vidt i gang, dette er spennende  og noe vi vil fortsette med de neste dagen, månedene og årene! Veldig spennende å forsøke å finne ut av  sammenhenger mellom ulike artsgrupper!


Prosjektet er et samarbeid mellom Agder Botaniske Forening, Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen.

Vi har fått økonomisk støtte av SABIMA, til å skaffe oss utstyr og til å dekke utgiftene vi har i prosjektet.

Kom på møtet og bli med i dette spennende prosjektet som foregår i Kristiansandsskjærgården

Sees i kveld, mvh Asbjørn Lie som koordinerer prosjektet mellom foreningene.

Møtested: Agder naturmuseum kl. 18.30 tirsdag 13. oktober 2015

Alle er velkommen!

Ingen kommentarer: