Artsobservasjoner

torsdag 17. april 2014

Sjeldne insekter i Rislevikområdet del 2. Viktige insektbiotoper.Belgsandbie, Andrena lathyri, her fotografert på vertsplanten Gjerdevikke.  Bia står på den norske lista over sjeldne- og truete arter ( rødlista) som "nær truet" (NT).  Ifølge artsdatabanken finnes arten på tørre, varme åpne marker med Lathyrus spp.  Antatt andel av global bestand er 1-5%.
Sølvflekket krattblomsterflue, Melangyna lucifera.
Denne er ikke rødlistet men er sjelden og antatt andel av europeisk bestand er 5-25%.  Dette er en tidlig vårart med kort flygetid. (mars-mai).  I likhet med mange andre insekter som er tidlig på vingene er selja viktig som næringskilde også for denne arten. Bildet er tatt 23. mars 2012.
Tørrmarksmåblomsterflue, Pelecocera tricincta.
Arten er "sterkt truet", EN på den norske rødlista fra 2010.  Den er knyttet til lysåpen, tørr og varm furuskog og lynghei, gjerne langs kysten og på flyvesand.  Antatt andel av global bestand er 1-5%.Disse bildene (tatt tidlig i juli 2013) med tekst fikk jeg fra Frank Strømmen som bor på Rislevik på Flekkerøya. De tidligste artene er allerede på vingene, så det er bare å finne fram makrolinsa og komme seg ut. Mye spennende å følge med på ettersom våren skrider fram. Det er ikke lett å artsbestemme ut fra bilder, men Frank får det til.

Som nevnt er seljene som nå er i blomst veldig viktige for de tidligste insektene, spesielt frittstående trær i kulturlandskapet.

Mvh Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: