Artsobservasjoner

onsdag 8. desember 2010

Sangsvaner, beitedyr i det moderne jordbrukslandskapet.

Sangsvaner (og grågås i bakgrunnen) i moderne kulturlandskap med gjødslet og fulldyrket eng. En god erstatningsbiotop for våtmarksfugl. Naturlige våtmarksområder er i større grad drenert. Lohnetjønn naturreservat har tradisjonellt vært et godt beiteområde for sangsvaner, men åna ut fra reservatet er nå kraftig utdypet og våtmarksområdet har fått lavere vannstand og gror derfor igjen. Disse svanene er fotografert på Hellemyra på Lista 13. desember 2008.
Også i Søgne er sangsvaner blitt et vanligere syn. I år med snø og kulde er dette ikke en tilgjengelig biotop. Det moderen englandskapet har et enfoldig biologisk mangfold, men bra for sangsvanene.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: